Karta wędkarska

 

 

 

ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE

 

  Aby uzyskać kartę wędkarską  należy:

1) Opanować przepisy ustawy, rozporządzenia do "ustawy o rybactwie" i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. 

2) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzaminy odbywają się w siedzibie Koła Nr 10 w Górze Kalwarii ul. Ratuszowa 1(wejście od ul. Piłsudskiego), w każdy wtorek i piątek od 18.00-20,00

Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:


A) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,

B) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z tej opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)

 3) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

A) pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (te czynności realizuje się w starostwie - praktycznie "od ręki") Wniosek

B) złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne, 
C) dostarczyć fotografię,
D) uiścić opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok. 10 zł Wzór polecenia przelewu

4) Po odebraniu karty wędkarskiej z Powiatu zapraszamy do Siedziby Koła Nr 10 w Górze Kalwarii ul. Ratuszowa 1(wejście od ul. Piłsudskiego) w każdy wtorek i piątek 18.00-20.00, celem wyrobienia legitymacji członkowskiej (potrzebne jedno zdjęcie) i opłaceniem składek członkowskich.


 

Dla zwyczajnego nowego członka PZW opłaty wyglądają następująco:

Składka członkowska 86 zł

Składka członkowska okręgowa na wody nizinne 125 zł

Wpisowe 25 zł

Legitymacja 5 zł

Razem 241 zł    

Dla młodzieży w wieku 16-24 lata po okazaniu legitymacji szkolnej

:Składka członkowska 43 zł

Składka członkowska okręgowa na wody nizinne 63 zł

Wpisowe 25 zł

Legitymacja 5 zł

Razem 136 zł  

Dla młodzieży w wieku 14-16 lat:

Składka członkowska 22 zł

Składka członkowska okręgowa na wody nizinne 32 zł

Wpisowe 12 zł

Razem 66 zł   

 

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu. W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:
1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach prawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.