Zawody wędkarskie - Regulamin organizacyjny

 Regulamin rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich

na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

( na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964).

Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania

1. Na czas stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i związanych z nim ograniczeń, Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza szczególne zasady rozgrywania wszystkich zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW - w oparciu o poniższe postanowienia Regulaminu oraz zgodnie bieżącymi przepisami prawa i z obowiązującym reżimem sanitarnym.

2. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie. Organizator zawodów ma obowiązek każdorazowej weryfikacji liczby osób.

3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności.

4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.

5. W miarę możliwości starać się nie angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej do minimum.

6. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, ( stoły, miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp. ) .

7. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w tym dla zawodników).

8. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.

9. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.

10. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia, z przerwą tylko dla zawodników od momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ) . Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko ( łódź ) i do momentu zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów spinningowych jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym - mają obowiązek używania przyłbic ochronnych w czasie przebywania na łodzi.

11. Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów. Druk oświadczenia w załączeniu do regulaminu.

12. Organizator i sędziowie zawodów mają obowiązek skrócenia czasu poświęconego na konieczne odprawy i podsumowania zwodów. Losowania sektorów oraz par obsad łodzi należy przeprowadzić wcześniej w oparciu o system komputerowy lub ręcznie przez wyznaczoną dwuosobową komisję organizatora (sędzia oraz osoba wyznaczona przez organizatora). Wyniki losowań należy opublikować w przeddzień zawodów na stronie internetowej organizatora. W przypadku losowania numerów startowych organizator ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy, która dokona losowania numerów startowych po sprawdzeniu obecności w sektorze przed zawodami zachowując wszystkie powyżej opisane środki bezpieczeństwa.

13. Organizator lub sędzia ma obowiązek poinformować zawodników w trakcie ogłoszenia wyników losowań, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach związanych z epidemią SARS-CoV-2 oraz konsekwencjach nie zastosowania się do ogłoszonych zasad.

14. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić wyłącznie przez dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy dostarczyć zawodnikom na stanowiska ( łódź ) po zakończeniu tury w pojemnikach jednorazowych. Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek wyrzucić opakowanie do pojemnika, worka zabezpieczonego przez organizatora który ma się znajdować w miejscu sektora. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym zakresie przestrzegając przepisów dot. odpadów.

15. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażonego we wszystkie niezbędne środki ochrony i dezynfekcji.

16. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich, podczas rozgrywania zawodów , a jedynie nakłada dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii. Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu o zawodach, oraz regulamin musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby wszystkie osoby zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach (w zależności od rozmieszczenia sektorów ).

                                                                                                                     Z poważaniem Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży

                                                                                                                                            Wojciech Szubierajski

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

 

 

                                                                       O Ś W I A D C Z E N I E

Miejscowość i data ………..…............................................... 

Ja niżej podpisany ............................................................. Członek Koła PZW nr ........................................

IMIĘ I NAZWISKO zamieszkały : ...................................................................................................................

(ULICA I NUMER , KOD I MIEJSCOWOŚĆ) Tel., e-mail : .............................................................................

oświadczam, że:

 nie jestem w trakcie leczenia bądź kwarantanny w związku z zakażeniem SARS-CoV-2,

 nie miałem kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni,

 nie mam objawów zakażenia takich jak np. gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności,

   trudności w oddychaniu.

    ZAWODNIK

   OPIEKUN PRAWNY

   ORGANIZATOR SĘDZIA

( NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KWRADRAT ZNACZKIE – X )

 

                                                                                         Czytelny podpis …………………………………

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć razem z pisemnym zgłoszeniem.